presents

What

or who

is

a talent ?

Eva Klevås

www.klevasconsulting.com

evaklevas@hotmail.com

Senior Advisor | Public Speaker | Talent Management | HR Analytics | Leadership | Development | HR | Efficiency | Board Professional

No alternative text description for this image

Vad eller vem är en talang?

Även om det inte var McKinsey som myntade ordet Talent Management, så har det varit mer eller mindre på agendan hos de flesta företag sedan deras rapport “The War for Talent” kom ut 1998. På senare tid när det blivit allt svårare att hitta rätt kompetens inom vissa områden så har frågan blivit ännu mer aktuell. Frågan kvarstår fortfarande, vad är egentligen en talang?

Vad jag hade önskat företag hade funderat kring oftare är bland annat:

1. Varför ska vi arbeta med Talent Management. Frågan kan tyckas enkel till en början med, men är sällan lika enkel när man väl börjar fundera ett par varv extra.

2. Är du en talang eller har du talang. Om du jämför med den klassiska 10 000-timmars regeln så är frågan inte alltid helt enkel att svara på (Om du inte redan har läst den så kan jag varmt rekommendera Anders Ericssons bok; Peak – vetenskapen om att bli bättre på nästan allt: sanningen bakom 10 000-timmarsregeln).

3. I många organisationer pratas det om att ca 10-15% är talanger. Om så är fallet, vad är övriga anställda? Har vi råd att bara betrakta en liten grupp som värdefulla individer?

4. Vad är egentligen talang för vårt företag? En som är duktig på att leverera bra uppåt i organisationen (dvs levererar bra enligt sina KPI eller liknande) eller någon som har förmågan att lyfta andra? Många skulle antagligen svara att båda delar är viktiga, men studier har visat att det ofta bara är en 40% överlappning hos företag om man tittar på deras lista över talanger.

5. När vi bedömer våra medarbetare, hur gör vi det på ett objektivt sätt? Någon som presterar sämre gör det kanske för att personen arbetar i ett sammanhang som inte plockar fram det bästa av individen. Det kan bero på närmsta chefen, tjänsten i sig eller något annat.

Ovan är bara ett axplock, det finns många fler frågor att ställa sig för att få till en hållbar och effektiv talangstrategi.

Det är dags för flertalet företag att börja modernisera synsättet på talanger för att få ett arbetssätt som både gynnar företaget och som inspirerar de anställda.

Hör av dig om du eller ditt företag vill prata mer om hur just ni kan bygga en talangstrategi som fungerar.

#talentmanagement #talent #klevasconsulting

While it wasn’t McKinsey who coined the word Talent Management, it’s been more or less on the agenda of most companies since their report “The War for Talent” came out in 1998. In recent times, when it has become increasingly difficult to find the right skills in certain areas, the issue has become even more topical.

The question still remains,

what exactly is a talent?

What I would have liked companies to have thought about more often is, among other things:


1. Why should we work with Talent Management. The question may seem simple at first, but is rarely as simple once you start thinking a few extra laps.


2. Are you a talent or do you have talent. If you compare it to the classic 10,000-hour rule, the question is not always easy to answer (If you haven’t already read it, I can warmly recommend Anders Ericsson’s book; Peak – the science of getting better at almost everything: the truth behind the 10,000-hour rule).


3. In many organizations, it is talked about that about 10-15% are talents. If so, what are the other employees? Can we afford to consider only a small group as valuable individuals?


4. What exactly is talent for our company? One who is good at delivering well up in the organization (ie delivers well according to their KPIs or similar) or someone who has the ability to lift others? Many would probably answer that both parts are important, but studies have shown that there is often only a 40% overlap in companies if you look at their list of talents.


5. When we assess our employees, how do we do it objectively? Someone who performs worse may do so because the person works in a context that does not bring out the best from the individual. It may be due to the nearest manager, the position itself or something else.


Above is just a selection, there are many more questions to ask yourself to get a sustainable and effective talent strategy.

It is time for most companies to start modernizing the approach to talent in order to get a way of working that both benefits the company and inspires the employees.

Get in touch if you or your company want to talk more about how you can build a talent strategy that works.

#talentmanagement #talent #klevasconsulting

Learn more about

click logo

A curated, organised system for learning about Public Relations strategies and tactics and applying them across time. All members/subscribers are coached throughout the time-plan; invited and encouraged to use our growing audience to augment, build-up their own audience. I call it COMARKETING™.  It’s a win/win.


All Member/Subscribers receive a Total Satisfaction Guarantee regarding our services/delivery. Yes, a 100% money-back guarantee. Yes, I believe in creating for you total confidence and belief in our services/delivery.

Now open for new members/subscribers.

Fee $1.88/day; you select the plan: 365 days or 180 or 90.

It’s about time.


 ABOUT US

  GlobalTVtalkshow.com + GlobalRADIOtalkshow.com + GlobalBUSINESSNews.net


  8,688  audience views   Jan 1 ’23 – March 1 ’23


218,966    Jan 1 ’20 – March 1 ’23   (GlobalTV launched early 2020)


548,425    Jan 1 ’15 – March 1′ 23


  62,452    2022


Top Audience source by volume 

Jan 1 ’23 – March 1 ’23  

US,  Europe,  China,  India,  Singapore

SOURCE: GOOGLE ANALYTICS